Main menu

pgvk

Gesprek met Stadgenoot

stadgen600

Aan het eind van de middag heeft een delegatie van het bestuur gesproken met een delegatie van Stadgenoot. Directe aanleiding voor het gesprek is het "goed besturen". Daarnaast is gesproken over de kostendoorberekening van VVE Markenhoven inzake de verzekeringspolis en de adviezen van de notaris inzake de kostendoorberekening door Parkeergebouwen.


Goed besturen

Het "goed bestuur" (governance) staat in relatie tot de eigen, onder- en bovenliggende, als mede externe VVE-en. Dat gaat niet alleen over wie vertegenwoordigt wie bij welke VVE-en en met welk mandaat, maar ook hoe besluitvorming van onderop tot stand komt. Zo is Stadgenoot het ene lid van de VVE bewonersgarage. De VVE Koopparkeerplaatsen is het andere lid (met ieder 50% van de stemmen).


Gesproken is over afzonderlijke ALV-en. Dus de ALV Bewonersgarage vergadert afzonderlijk van de VVE Koopparkeerplaatsen. En ook de VVE Parkeergarage vergadert los van beide andere VVE-en. Dat komt zuivere besluitvorming en verslaglegging ten goede. Wellicht dat de ALV-en afzonderlijk achter elkaar plaatsvinden op dezelfde dag, maar noodzakelijk in ieders aanwezigheid, zoals voorheen, is niet een vereiste. Wel moet dan (eerst) in de onderliggende VVE goed afgesproken worden wat het standpunt is dat naar een bovengelegen VVE meegenomen wordt en wie dat standpunt verwoordt.

Ook onderscheidt deze methode petten. Stadgenoot is eigenaar van een deel van de parkeerplaatsen in de VVE Bewonersgarage, maar ook eigenaar van appartementen in het complex Markenhoven en is als lid/eigenaar vertegenwoordigd via de Hoven VVE's. In een vergadering van bijvoorbeeld VVE 7 Gebouwen wordt Stadgenoot uitgenodigd, maar eigenlijk verloopt de vertegenwoordiging in die VVE 7 Gebouwen via de VVE van het Hof, dat lid is van de VVE 7 Gebouwen. En VVE 7 Gebouwen is het ene lid van VVE Markenhoven, waarvan VVE Parkeergarage het andere lid is.

VVEMARK600

Het zou dan niet mogen voorkomen dat in de bovengelegen VVE Markenhoven, met als Lid VVE 7 Gebouwen en het ander lid VVE Parkeergarage, een fysiek toch aanwezige Stadgenoot zich (andermaal) beroept op haar eigendom en een (eigen) stem formuleert. Draagvlak creëren en informatie uitwisselen kan altijd, maar dat moet de formele besluitvorming niet gaan hinderen. Dat stemmenvormen moet dus van onderop. Een hele klus. Het is niet anders. Maar ook al ontstaat er echt een impasse binnen een VVE tussen de leden met ieder 50% van de stemmen, de splitsingsakte heeft een geschillenregeling (artikel 42) waardoor er toch een besluit genomen kan worden. Zeker als dat besluit nodig is voor een standpunt in een hoger gelegen VVE.

 

Verzekeringskosten
In 2014 is de opstalpremie verdubbeld. Dat had niets te maken met de brand in 2013, maar met het niet minder wordende aantal schadeclaims door lekkage in de appartementen (Lees bijgaand artikel over verzekeringsrechtelijke vragen en het appartementsrecht). Gelukkig spraken partijen uit dat het streven van de VVE Koopparkeerplekken gelijk is aan die van de eigenaar Stadgenoot van de parkeerplekken; een zo laag mogelijke maandlast. Daarmee zou de verzekeringsvorm en daarmee samenhangende kosten, gekozen moeten worden op de prijs. Daarbij valt ook op de dekking wat af te dingen. Met name als er "overdekking" is, zoals bij het huidige onderdeel van de opstalverzekering; het Eigenaarsbelang (woningverbeteringen).

 

Immers iedere eigenaar mag alleen een Motorvoertuig stallen op zijn plek en geen "woningverbeteringen" (keukens, badkamer, parket) aanbrengen. Een noodzaak voor een dergelijke overdekking is er dus niet voor alle garage VVE-en! Ook uit ontrecht veronderstelde solidariteit niet, omdat het aantal buiteneigenaars dat geen appartement in het complex Markenhoven heeft steeds groter wordt. In relatie tot "goed bestuur" is het dan ongerijmd wanneer Stadgenoot als eigenaar van de huurwoningen samen met de VVE Koopappartementen in de hoven een andersoortig besluit neemt en toch kiest voor de overdekking (Eigenaarsbelang) en daarmee kiest voor hogere verzekeringspremie en kosten. Want juist in de VVE Markenhoven wordt voornamelijk over de verzekering beslist. Met als ene lid VVE 7 Gebouwen en VVE Parkeergarage als het andere lid. Kortom, voorbereidingen om een standpunt mee te kunnen nemen naar een hoger gelegen VVE zijn dus in gang gezet.

 

Notarisadvies
Tussen partijen is de stand gewisseld inzake de adviezen van de notaris conform het besluit van de ALV. Ook is verkend wat de implicaties kunnen en mogen zijn van de uitwerking van de adviezen. Dat betreft met name de nieuwe jaarrekeningen 2012 en 2013 en de begroting 2015. Zaken die vastgesteld moeten worden in de eerst komende ALV. Wordt vervolgd.

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online