Main menu

pgvk

Verzekeringszaken brand garage

ver3

Uitgangspunten

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen schade, tenzij deze schade aan een ander is toe te rekenen. Echter of een schade is toe te rekenen hangt onder meer af van wettelijke bepalingen, jurisprudentie en gewoonte. Het juridische begrip 'aansprakelijkheid is niet hetzelfde als 'de schuld' hebben aan iets dat de schade heeft veroorzaakt. Alleen als men aansprakelijk is, bestaat wettelijk de verplichting om andermans schade te vergoeden. Daarbij wordt ook betrokken of de schade voorzienbaar was en of er voldoende verband is tussen de oorzaak en de te claimen schade. Daarnaast bestaat de algemene regel dat de benadeelde zijn schade zoveel als mogelijk moet beperken. Lastige materie zonder eenduidige uitkomst.

 

Het uitgangspunt bij verzekeren is: Als men ter afdekking van een risico een verzekeringspolis heeft gesloten, claimt men de schade op de daartoe afgesloten verzekeringspolis. Dus schade aan de inboedel (bijvoorbeeld de spullen in de berging, eventuele schoonmaak, of uitruimen en opslaan daarvan) kunt u claimen bij uw eigen inboedelverzekeraar, schade aan uw auto bij de eigen motorvoertuigen-verzekering etc.

De verzekeraar, waarbij u claimt, probeert soms de aan u uitgekeerde schade op de veroorzaker te verhalen (het zogeheten regres). Soms vraagt uw verzekeraar daarvoor extra informatie en vraagt naar de gegevens van de betrokken WAM-verzekeraar (lees daarvoor hieronder verder).

Opstalverzekering VVE

meijDe VvE heeft een opstalverzekering. Deze verzekering vergoedt de herstelkosten van de schade aan de garage. Dat betreft o.a. de schoonmaakkosten en het herstel van de garage (muren, plafond, vloer, maar bijvoorbeeld ook die van trappenhuizen en bergingen).
Daarnaast wordt aan de eigenaren van een parkeerplek een compensatiebedrag per maand uitgekeerd op grond van de polisvoorwaarden. Die compensatie behelst een tegemoetkoming in een deel van de maandelijkse VvE bijdrage en in kosten van het elders parkeren, dan wel voor huurderving, wanneer de parkeerplaats is verhuurd. Meer kosten worden ten laste van deze opstalverzekering niet vergoed. De eigenaren van een parkeerplek zijn daarover schriftelijk geïnformeerd.

Verhaal bij de WAM-verzekeraar; niet bij de VvE!

Het kan zijn dat u voor bepaalde schadeposten niet bent verzekerd, of dat u uw eigen verzekering niet wilt aanspreken. Het kan ook zijn dat u de mening bent toegedaan dat u onvoldoende bent schadeloos gesteld door de uitkering onder de door de VvE afgesloten opstalverzekering. Vergoeding van dit soort schade kan niet bij de VvE worden geclaimd! Daarvoor kunt u hooguit uw schade persoonlijk vorderen van de veroorzaker van het schadeveroorzakende evenement, dan wel rechtstreeks bij diens verzekeraar(s), zoals bijvoorbeeld de WAM-verzekeraar. Er gelden dan wel andere regels, zoals een andere waarderingsgrondslag bij het vaststellen van de door u geleden schade, dan bij uw eigen inboedelverzekering.

Waarom de WAM-verzekeraar?

asrIedere auto dient volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verzekerd te zijn. Een partij die schade lijdt, kan rechtstreeks bij die WAM-verzekeraar aankloppen voor de schade. Dat indienen van een claim op grond van de WAM-verzekering kunt u dus zelf doen, uitbesteden via uw rechtsbijstands-verzekering, of via Broadspire (zie hieronder). De naam en het adres van de veroorzaker zullen niet door de VvE worden doorgegeven. Ook de politie geeft geen namen en dat met een verwijzing naar de wet op de privacy. Wat de politie wel geeft is het procesverbaalnummer en dat is: 2013006924. Meld dat nummer aan uw verzekering (uw verzekering heeft inzage in die gegevens) evenals de gegevens voor het aansprakelijk stellen via de WAM-verzekering. Die zijn: De WAM-verzekeraar : ASR, te Utrecht. Schadenummer: 1300082

BSBroadspire

Wanneer u geen rechtsbijstandverzekering heeft en/of daar geen gebruik van wenst te maken, of geen mogelijkheid ziet om zelf te claimen, dan kunt u Broadspire inschakelen voor alle overige schade waarvoor niet (direct) een verzekeringsdekking is,. Broadspire is onderdeel van Crawford en is betrokken bij alle schaden van VvE Markenhoven. Zij hebben voor de uitvoering daarvan een uitgebreid toedrachts-onderzoek verricht en stellen de schade vast van de VvE en aanverwante belanghebbenden. Hierdoor zijn zij bekend met alle relevante feiten en omstandigheden. cfBroadspire kan daardoor snel en efficiënt uw schade in behandeling nemen en proberen te verhalen op de veroorzaker. Dat gaat op basis van "no cure, no pay".

U bent echter een eenmalige bijdrage verschuldigd van € 25,- per claim. Bij succesvol verhaal wordt daarnaast 15% van het verhaalde bedrag in mindering gebracht op het uit te keren bedrag.

Bij melding van schade zijn de volgende gegevens nodig:

- NAW gegevens schademelder
- De omschrijving van de geleden schade
- Herstelnota's/ Offerte's of Foto's- Opgave van het verwachte bedrag

Het verzoek met bovenvermelde gegevens kunt u bij Broadspire indienen per e-mail:

VVE Parkeergarage

De ondergrondse parkeergarage Markenhoven bestaat uit twee verdiepingen met 590 parkeerplaatsen (353 openbaar op het -2 parkeerdek en 237 particulier op het -1 parkeerdek). De ingang is gelegen aan de Anne Frankstraat 220, 1011 MP Amsterdam.MHklein

De Parkeergarage bestaat uit 3 Verengingen van Eigenaren. Dat zijn:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)
  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)
  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664) 

Besturen VVE-en parkeergarage Markenhoven

Het bestuur van:

  • VVE Parkeergarage Markenhoven (VVE 526, Kamer van Koophandel nr.: 54158591)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis, Thomas Darlavroix en Gemeente Amsterdam.


Het bestuur van:

  • VVE Bewonersparkeergarage Markenhoven (VVE 527, Kamer van Koophandel nr.: 54158389)

bestaat uit: Nick Oud, Wiebe Veldhuis en Thomas Darlavroix


Het bestuur van:

  • VVE Koopparkeerplaatsen Markenhoven (VVE 528, Kamer van Koophandel nr.: 54158664)

bestaat uit: Wiebe Veldhuis  en Thomas Darlavroix (Newomij VVE Beheer = gevolmachtigde, geen bestuurslid). Het bestuur is bereikbaar via e-mail:

 

Het verenigingsbeheer is in handen van Newomij, Postadres: Postbus 5090, 1410 AB Naarden, Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden, Telefoon:088-639 66 45 / 088-NEWOMIJ, E-mail:

Het technisch beheer is in handen van de Dienst Parkeergarages (voorheen Parkeergebouwen) van de Gemeente Amsterdam

Telefoon loge: 020 4278398
Telefoon meldkamer: 020-5632990


Voor vergaderstukken gaat u naar Mijn Beheer Online