Main menu

mark2

Gebruik liften bij brand

Gebruik liften bij brand onderwerp van gesprek

Op 16 maart 2016 kwam tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Blok van Wonen en Rijksdienst over brandveiligheid en ouderen de vraag aan de orde of een lift ingezet kan worden tijdens brand in gebouwen. Regelgeving zorgt nu nog voor belemmeringen bij het verbeteren van de brandveiligheid, zo werd gesteld.

Brand lift VvE

Het antwoord van de minister, luidde als volgt:

  • Er is geen publiekrechtelijk voorschrift dat het gebruik van liften bij brand verbied.
  • Fabrikanten kunnen die beperking wel opleggen vanuit productaansprakelijkheid.
  • In gesprek met het Liftinstituut wil ik nagaan of er desondanks wel mogelijkheden zijn voor het gebruik van liften voor ontruiming bij brand.

Reactie Liftinstituut

Voor zover het Liftinstituut kan nagaan is er in het Warenwetbesluit liften geen bepaling opgenomen dat het verboden is om liften te gebruiken bij brand. Dat ligt eigenlijk ook niet voor de hand omdat er een norm is voor brandweerliften waarnaar verwezen wordt vanuit het Bouwbesluit. Het zou kunnen dat vanuit het Bouwbesluit het gebruik van liften verboden is, maar wij betwijfelen dat. Wel gaat het Bouwbesluit uit van evacuatie van een gebouw via de trap.

Het is zo dat liften niet geconstrueerd zijn voor het gebruik in een gebouw waarin een brand woedt. Een lift is niet bestendig tegen vocht en tegen hoge temperaturen. Daarom is de kreet ‘bij brand geen lift’ ingeburgerd in Nederland.

Uitzondering vormen de liften die in het Bouwbesluit zijn gedefinieerd als brandweerliften. Zij moeten voldoen aan de EN 81-72 norm, die eisen stelt aan vocht- en temperatuurbestendigheid van deze liften en die ook het gebruik in omgeving met rook mogelijk maakt en die de brandweer een mogelijkheid biedt om te ontsnappen als de lift stilvalt.

Deze liften zijn te herkennen aan dit symbool op de hoofdstopplaats.

Evacuatie met liften

Aanvullend geven we graag mee dat het Liftinstituut van mening is dat bij evacuatie van gebouwen aan het gebruik van de lift niet ontkomen kan worden. Mede gezien de vergrijzende samenleving.  Dit gebruik vraagt echter wel om spelregels. Gebouwcompartimentering, waarbij liften in gescheiden compartimenten zijn ondergebracht die in verschillende vluchtroutes zijn opgenomen is er één van. In Veel moderne VvE gebouwen is daarvan sprake. De woningen zijn compartimenten.

Daarnaast zijn er zeker omstandigheden te bedenken waarbij een daartoe aangesteld en opgeleid VvE-Evacuatie team in de tijd dat de brandweer aanrijdt de ouderen en mindervaliden evacueert met de (brandweer)lift terwijl de overige gebouwbewoners/gebruikers de trap nemen. Dit voorkomt opstopping op de trap.

 

Bron: https://www.vvecentraal.nl/2017/01/31/gebruik-lift-brand/?utm_source=VvE+Centraal+Algemene+Lijst&utm_campaign=530a3d908c-RSS_EMAIL_1_2017&utm_medium=email&utm_term=0_a11af688ab-530a3d908c-320883033&goal=0_a11af688ab-530a3d908c-320883033&mc_cid=530a3d908c&mc_eid=e89de6674b